Les bases

PREMIS DE COMUNICACIÓ LOCAL
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 2023

Aquestes bases tenen com a objectiu regular la participació en els Premis de Comunicació Local de la Xarxa Audiovisual Local (a partir d’ara XAL) amb col·laboració amb el Mercat Audiovisual de Catalunya (a partir d’ara MAC).

1

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels Premis de Comunicació Local de la XAL, en l’àmbit audiovisual i comptant amb la col·laboració del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC).

A aquests Premis hi poden optar tots els mitjans de comunicació públics i privats (emissores de ràdio i televisió, webs, etc..), així com els professionals, productores i d’altres empreses vinculades al sector de la comunicació de proximitat a Catalunya.

Els premis recullen la tradició de la Diputació de Barcelona i els Premis de Comunicació Local al llarg de les seves 33 edicions, per contribuir al reconeixement del panorama general comunicatiu local de Catalunya.

2

Categories i premis

Els Premis de Comunicació Local de la XAL contemplen un total de 7 guardons, dividits en 3 categories.

A - Mitjans
Millor televisió

Destinat a premiar a emissores de televisió, d’emissió continuada, o bé pel conjunt de la seva programació regular, o bé per accions específiques, o bé per programacions especials, o per mèrits contrets en el decurs del període determinat en el punt 3 d’aquestes bases.
El Jurat selecciona 3 finalistes i decideix 1 guanyador.

Millor ràdio

Destinat a premiar a emissores de ràdio, d’emissió continuada, o bé pel conjunt de la seva programació regular, o bé per accions específiques, o bé per programacions especials, o bé per mèrits contrets en el decurs del període determinat en el punt 3 d’aquestes bases.
El Jurat selecciona 3 finalistes i decideix 1 guanyador.

Millor digital

Destinat a premiar a plataformes digitals de difusió continuada, o bé pel conjunt de la seva programació regular, o bé per accions específiques, o bé per programacions especials, o bé per mèrits contrets en el decurs del període determinat en el punt 3 d’aquestes bases.
El Jurat selecciona 3 finalistes i decideix 1 guanyador.

B - Continguts audiovisuals
Millor contingut de vídeo

Destinat a premiar un programa de vídeo qualsevol gènere i format, d’emissió única o continuada, tant pel conjunt del seu contingut, com per seccions o espais puntuals.
El Jurat selecciona tres finalistes, del qual en surt el guanyador.

Millor contingut d’àudio

Destinat a premiar un programa d’àudio de qualsevol gènere i format, d’emissió única o continuada, tant pel conjunt del seu contingut, com per seccions o espais puntuals.
El Jurat selecciona tres finalistes, del qual en surt el guanyador.

Millor contingut multimèdia/transmèdia

Destinat a premiar un contingut multimèdia i/o de narrativa transmèdia, de qualsevol gènere i format, d’emissió única o continuada, tant pel conjunt del seu contingut, com per seccions o espais puntuals.
El Jurat selecciona tres finalistes, del qual en surt el guanyador.

C - Premi a la trajectòria

Dedicat a reconèixer a mitjans audiovisuals, programes i professionals en actiu per la seva trajectòria, periodística o tècnica, desenvolupada en l’àmbit audiovisual.

Per aquesta categoria no caldrà presentar candidatures, ja que les propostes seran competència directa del Jurat, o bé col·lectivament, o a partir dels suggeriments de qualsevol dels seus membres, escoltades les organitzacions professionals del sector o les institucions que donen suport als Premis.

3

PARTICIPACIÓ

Poden ser candidates totes aquelles produccions audiovisuals en distribució per ràdio, televisió o plataformes, realitzades per mitjans de comunicació, empreses de comunicació que desenvolupin la seva activitat fonamentalment en l’àmbit local i comarcal.

Categories de Mitjans (A)

Els premis a mitjans s’atorgaran o bé pel conjunt de la seva programació regular o bé per accions específiques o bé per programacions especials o per mèrits contrets, produïts entre l’1 de maig de 2022 i el 19 de maig de 2023.

Els directors dels mitjans, associacions o d’altres professionals han de justificar la candidatura que sotmeten a consideració, tant si es tracta d’una emissora o portal, com d’un programa, de manera que el Jurat valorarà els mèrits per atorgar els corresponents premis.

Categoria de Continguts Audiovisuals (B)

Aquests hauran d’haver estat emesos o distribuïts entre l’1 de maig de 2022 i el 19 de maig de 2023 i hauran de tenir un format que no sobrepassi els 60 minuts. En el cas de programes amb una durada superior, s’haurà de presentar una edició resumida del contingut que no sobrepassi aquest temps.

4

INSCRIPCIÓ

Els interessats han de presentar la seva proposta i/o candidatura a través del formulari d’inscripció dels Premis de Comunicació Local, en la categoria que correspongui i emplenant tota la informació requerida.

L’organització no admet l’enviament dels continguts en format físic ni digital. Els materials audiovisuals han d’estar publicats a la xarxa, a través del mitjà que es consideri oportú (webs pròpies o bé a plataformes de contingut com alacarta.cat, Vimeo, YouTube o altres) i només es facilitaran les adreces dels llocs web on es poden reproduir, i les corresponents contrasenyes si fa al cas. Els continguts d’aquests enllaços han de ser descarregables per part de l’organització.

Les candidatures no es consideraran degudament inscrites fins que els que les han presentades no rebin la corresponent confirmació de la secretaria de l’organització. La seva formalització implica per part del proposant l’acceptació de les bases i el compliment de tots els requisits que figuren en el procés d’inscripció.

L’organització pot demanar als qui presentin les candidatures a les diferents categories totes les informacions complementàries que consideri necessàries.

El termini de presentació de propostes i/o candidatures s’inicia el dia 1 d’abril i finalitza el 19 de maig de 2023 les 24.00 h.

5

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació total dels Premis de Comunicació Local de la XAL és de 10.500 .

L’assignació econòmica per categories és la següent:

  • Millor televisió: 2.000 €
  • Millor ràdio: 2.000 €
  • Millor digital: 2.000 €
  • Millor contingut de vídeo: 1.500 €
  • Millor contingut d’àudio: 1.500 €
  • Millor contingut multimèdia/transmèdia: 1.500 €
  • Millor professional: Trofeu

A aquests imports cal aplicar la retenció d’impostos pertinents.

En el supòsit que el Jurat consideri atorgar altres premis extraordinaris i/o honorífics, aquests no tindran dotació econòmica.

6

JURAT

El Jurat és nomenat per l’organització i està integrat per professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la Comunicació Local, vinculats a les institucions i organitzacions que conformen el sector audiovisual, entre els quals es triarà un/a secretari/a i un/a president/a.

Els elements generals de valoració que es tenen en compte són els següents: la qualitat dels continguts de proximitat i de les candidatures presentades, la seva originalitat i innovació pel que fa a l’àmbit de la comunicació local i la seva projecció.

El Jurat valora els mèrits de les candidatures tenint en compte i ponderant la diferent tipologia dels mitjans que hi concorren.

El Jurat es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs així com la possibilitat de concedir premis extraordinaris i/o honorífics, premis ex aequo o declarar deserta alguna de les convocatòries, si així s’estima.

7

PROCLAMACIÓ DE FINALISTES I LLIURAMENT DE PREMIS

El Jurat nomenarà tres finalistes per a cadascun dels Premis, que seran anunciats públicament el dia 5 de juny de 2023 i als quals se’ls pregarà la seva assistència a l’acte de lliurament. En cas de no poder assistir hauran de designar un representant per aquesta funció.

Els guanyadors es donaran a conèixer a l’Acte de lliurament que tindrà lloc a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers el dia 14 de juny de 2023, coincidint amb la celebració del Mercat Audiovisual de Catalunya.

El Jurat i els responsables de l’acte de lliurament es comprometen a guardar la confidencialitat dels resultats fins al moment del lliurament.

8

Material per al concurs

Tot el material enviat per optar als Premis es considera cedit a la XAL i no hi ha cap possibilitat de reclamar-lo.

La XAL queda autoritzada per a la comunicació pública per qualsevol mitjà dels materials i suports lliurats pels autors dels continguts presentats que hagin estat seleccionats com a finalistes, i s’entenen cedits els drets d’explotació necessaris, als efectes de la retransmissió de l’acte de lliurament dels Premis de Comunicació Local.

9

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).

Dades de contacte:
Travessera de les Corts, 131-159 – Pavelló Cambó. Recinte Maternitat.
08028 Barcelona.
Telèfon: +34 93 508 06 00
Mail: comunicacio@laxarxa.cat

Base jurídica del tractament: missió en interès públic, interés legítim.

Finalitat del tractament: les dades dels participants seran tractades per la XAL, com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar-ne la participació en els Premis en la categoria o categories a què hagin presentat la seva candidatura i per tal de mantenir-los informats de l’estat de la seva participació i de la seva posició com a guanyadors o no guanyadors d’algun dels guardons; en el cas que el participant ho hagi autoritzat al formulari d’inscripció, per enviar-li informació sobre notícies, actualitat, jornades i qualsevol altra informació que pugui ser del seu interès a criteri de la Xarxa Audiovisual Local.

Destinataris: no està previst cessions de dades.

Exercici de drets: d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic serveisjuridics@laxarxa.cat.

10

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. El secretari, i en el seu cas el Jurat, resoldran qualsevol dubte sobre la seva interpretació.