Les bases

PREMIS DE COMUNICACIÓ LOCAL
DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 2020

Aquestes bases tenen com a objectiu regular la participació en els Premis de Comunicació Local de la Xarxa Audiovisual Local (a partir d’ara XAL)

1

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels Premis de Comunicació Local de la XAL, en l’àmbit audiovisual i comptant amb la col·laboració del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC).

Els premis recullen la tradició de la Diputació de Barcelona i els Premis de Comunicació Local al llarg de les seves 32 edicions, per contribuir al reconeixement del panorama general comunicatiu local de Catalunya.

2

Categories i premis

Els Premis de Comunicació Local de la XAL contemplen un total de 7 reconeixements, dividits en 3 categories.

A - Mitjans
Millor televisió

Destinat a premiar a emissores de televisió, d’emissió continuada, tant pel conjunt de la seva programació regular, com per activitats puntuals, o per la seva trajectòria com a mitjà de comunicació.
El Jurat selecciona 3 finalistes i decideix 1 guanyador.

Millor ràdio

Destinat a premiar a emissores de ràdio, d’emissió continuada, tant pel conjunt de la seva programació regular, com per activitats puntuals, o per la seva trajectòria.
El Jurat selecciona 3 finalistes i decideix 1 guanyador.

Millor digital

Destinat a premiar a plataformes digitals de difusió continuada, tant pel conjunt de la seva programació regular, com per activitats puntuals, o per la seva trajectòria.
El Jurat selecciona 3 finalistes i decideix 1 guanyador.

B - Continguts audiovisuals
Millor contingut de vídeo

Destinat a premiar un programa de vídeo qualsevol gènere i format, d’emissió única o continuada, tant pel conjunt del seu contingut, com per seccions o espais puntuals, o per la seva trajectòria.
El Jurat selecciona tres finalistes, del qual en surt el guanyador.

Millor contingut d’àudio

Destinat a premiar un programa d’àudio de qualsevol gènere i format, d’emissió única o continuada, tant pel conjunt del seu contingut, com per seccions o espais puntuals, o per la seva trajectòria.
El Jurat selecciona tres finalistes, del qual en surt el guanyador.

Millor contingut multimèdia/transmèdia

Destinat a premiar un contingut multimèdia i/o de narrativa transmèdia, de qualsevol gènere i format, d’emissió única o continuada, tant pel conjunt del seu contingut, com per seccions o espais puntuals, o per la seva trajectòria.
El Jurat selecciona tres finalistes, del qual en surt el guanyador.

C - Reconeixement professional
Millor professional

Dedicat a reconèixer a professionals en actiu per qualsevol activitat puntual o continuada, periodística o tècnica, desenvolupada en l’àmbit audiovisual i realitzada en una o diverses, emissores i/o plataformes de distribució.
El Jurat valora els mèrits dels candidats seleccionats i n’elegeix el guanyador.

3

PARTICIPACIÓ

Poden ser candidates totes aquelles produccions audiovisuals en distribució per ràdio, televisió o plataformes, realitzades per mitjans de comunicació, productores, empreses de comunicació i professionals establerts a Catalunya que desenvolupin la seva activitat fonamentalment en l’àmbit local i comarcal.

Categories de Mitjans (A) i de Reconeixement Professional (C)

Els directors dels mitjans, associacions o d’altres professionals han de justificar la candidatura que sotmeten a consideració, de manera que el Jurat valorarà els mèrits per atorgar els corresponents premis.

Categoria de Continguts Audiovisuals (B)

Aquests hauran d’haver estat emesos o distribuïts entre l’1 d’abril de 2019 i el 30 de març de 2020 i amb una durada que no sobrepassi els 60 minuts. En el cas de programes amb una durada superior, s’haurà de presentar una edició resumida del contingut que no sobrepassi els 60 minuts.

4

INSCRIPCIÓ

Els interessats han de presentar la seva proposta i/o candidatura a través del formulari d’inscripció dels Premis de Comunicació Local, en la categoria que correspongui i emplenant tota la informació requerida.

L’organització no admet l’enviament dels continguts en format físic ni digital. Els materials audiovisuals han d’estar publicats a la xarxa, a través del mitjà que es consideri oportú (webs pròpies o bé a plataformes de contingut com alacarta.cat, Vimeo, YouTube o altres) i només es facilitaran les adreces dels llocs web on es poden reproduir, i les corresponents contrasenyes si fa al cas. Els continguts d’aquests enllaços han de ser descarregables per part de l’organització.

Aquestes candidatures no es consideraran degudament inscrites fins que els que les han presentades no rebin la corresponent confirmació per part de l’organització. La seva formalització implica per part del proposant l’acceptació de les bases i el compliment de tots els requisits que figuren en el procés d’inscripció.

L’organització pot demanar als qui presentin les candidatures a les diferents categories totes les informacions complementàries que consideri necessàries.

El termini de recepció de candidatures, inicialment previst pel 30
d’abril, s’allarga fins al divendres 9 d’octubre de 2020 a les 24:00 h.

5

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació total dels Premis de Comunicació Local de la XAL és de 12.000 €.

L’assignació econòmica per categories és la següent:

  • Millor televisió: 2.000 €
  • Millor ràdio: 2.000 €
  • Millor digital: 2.000 €
  • Millor contingut de vídeo: 1.500 €
  • Millor contingut d’àudio: 1.500 €
  • Millor contingut multimèdia/transmèdia: 1.500 €
  • Millor professional: 1.500 €

A aquests imports cal aplicar la retenció d’impostos pertinents.

En el supòsit que el Jurat consideri atorgar altres premis extraordinaris i/o honorífics, aquests no tindran dotació econòmica.

6

JURAT

El Jurat és nomenat per l’organització i està integrat per professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la Comunicació Local, vinculats a les institucions i organitzacions que conformen el sector audiovisual.

Els elements generals de valoració que es tenen en compte són els següents: la qualitat dels continguts de proximitat i de les candidatures presentades, la seva originalitat i innovació pel que fa a l’àmbit de la comunicació local i la seva projecció. 

El Jurat valora els mèrits de les candidatures tenint en compte i ponderant la diferent tipologia dels mitjans que hi concorren.

El Jurat es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs així com la possibilitat de concedir premis extraordinaris i/o honorífics, premis ex aequo o declarar deserta alguna de les convocatòries, si així s’estima.

7

PROCLAMACIÓ DE FINALISTES I LLIURAMENT DE PREMIS

El Jurat nomena tres finalistes per a cadascun dels Premis, que seran anunciats públicament el 23 d’octubre i als quals se’ls pregarà la seva assistència durant l’acte de lliurament. En cas de no poder assistir hauran de designar un representant per aquesta funció.

Els guanyadors es donaran a conèixer a l’Acte de lliurament que tindrà lloc a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers el 11 de novembre de 2020, coincidint amb la celebració del Mercat Audiovisual de Catalunya.

El Jurat i els responsables de l’acte de lliurament es comprometen a guardar la confidencialitat dels resultats fins al moment del lliurament.

8

Material per al concurs

Tot el material enviat per optar als Premis es considera cedit a la XAL i no hi ha cap possibilitat de reclamar-lo.

La XAL es reserva, respecte als materials i suports lliurats pels autors dels continguts presentats que hagin estat seleccionats com a finalistes, els drets d’explotació i comunicació pública per qualsevol medi, als efectes de la retransmissió de l’acte de lliurament dels Premis de Comunicació Local per qualsevol mitjà de comunicació.

9

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).

Dades de contacte:

Travessera de les Corts, 131-159 – Pavelló Cambó. Recinte Maternitat.
08028 Barcelona.
Telèfon: +34 93 508 06 00
Mail: comunicacio@laxarxa.cat

Base jurídica del tractament: missió en interès públic, interés legítim.

Finalitat del tractament: les dades dels participants seran tractades per la XAL, com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar-ne la participació en els Premis en la categoria o categories a què hagin presentat la seva candidatura i per tal de mantenir-los informats de l’estat de la seva participació i de la seva posició com a guanyadors o no guanyadors d’algun dels guardons; en el cas que el participant ho hagi autoritzat al formulari d’inscripció, per enviar-li informació sobre notícies, actualitat, jornades i qualsevol altra informació que pugui ser del seu interès a criteri de la Xarxa audiovisual Local.

Destinataris: no està previst cessions de dades.

Exercici de drets: d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic serveisjuridics@laxarxa.cat.

10

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la seva interpretació.